Erie Kai Aug 2021.gif

 IT WAS FUN BUT ERIE KAI IS NOW   CLOSED               

BOSS SAYS
       BYE